Lista de Admitidos para a contratación Laboral temporal dun/ha técnico/a en promoción de cooperativismo na Mancomunidades de Concellos Galegos do Camiño Francés

listadeadmitidos.pdf

DECRETO Nº60  /2014

Pedrafita do Cebreiro, a   20  de outubro de 2014

 

D. JOSÉ LUIS RAPOSO MAGDALENA, PRESIDENTE DA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS GALEGOS DO CAMIÑO FRANCÉS

 

De conformidade co dispostonasBASES  DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A EN PROMOCIÓN DE COOPERATIVISMOque se contrate na Mancomunidade de ConcellosGalegos do Camiño Francés

 

RESOLVO:

 

Primeiro.- Declarar provisionalmente admitidos e excluídos os aspirantes seguintes:

 

ADMITIDOS:

 

 

APELIDOS E NOME

DNI

1

AMADO VERDES, IRIS

33.553.090-T

2

BERMUDEZ GONZÁLEZ,PILAR

76.410.554-T

3

DOVAL VALLEJO, MIGUEL

76.577.180-Z

 


5

GÓMEZ BOLON, DANIEL

79.326.477-Y

6

GONZÁLEZ  FERNÁNDEZ, PAULA

33.553.098-P

7

GONZÁLEZ CASAS,  TERESA

34.268.637-V

8

GONZÁLEZ ORDOÑEZ, AVELINO

11.084.210-G

9

LAMEIRO CASTRO, MARIA

44.841.332-A

10

LÓPEZ LEMA, FÁTIMA

44.838.810-B

11

MASEDA FRANCOS, INES

33.323.325-M

12

PEREZ MOURIZ MARIA JOSÉ

33.543.636-E

13

PERNAS GARCÍA, SOCORRO

77.596.601-Y

14

TROBO RODRIGUEZ, ALBA

33.549.350-D

15

 VILLARES NAVEIRA, XABIER IGNACIO

33.557.068-E

 

 

EXCLUÍDOS:

 

Ningúen.

 

Segundo.- Elevar a definitiva a lista ata agora provisional de admitidos e excluídos, ao non haber excluídos.

 

Terceiro.- A composición do Tribunal Cualificador será a seguinte:

 

PRESIDENTE

 

 

Titular:Don Manuel García Mel, xefe do servizo de Recursos Humanos da Deputación  Provincial de Lugo.

 

Suplente: Don Miguel  Ángel Fernández López, Director  da Granxa Provincial, da Deputación Provincial  de Lugo.

 

VOGAIS

 

Titular: Don Luis García Parada, xefe da Sección de Informática, no servizo de Xestión Tributaria e Recadación  da Deputación Provincial  de Lugo.

 

Suplente:Don Enrique Romay Piñeiro, Xefe do gabinete de informática  no Servizo de novas Tecnoloxías da Deputación Provincial  de Lugo.

 

 

Titular: Dona  Ángeles Rivas  Vázquez, xefa da Sección  de Contabilidade e contas  na Intervención  da Deputación Provincial  de Lugo.

 

 

Suplente: Don Fernando  Seijas Puga, xefe do Servizo de Contabilidade e contas  na Intervención  da Deputación Provincial  de Lugo.

 

  

Titular: Don Manuel Ángel Jove Losada, Xefe do Servizo de Contratación  e Fomento, da Secretaría  XeralAdxunta   da Deputación Provincial  de Lugo.

 

 

Suplente: Dona Margarita Tarrío Álvarez, Técnico  Administración Xeral  no Servizo de Contratación  e Fomento    da Deputación Provincial  de Lugo.

 

 

 

SECRETARIA: Dona María García Ferro, Secretaria Interventora do Concello de Pedrafita do Cebreiro e Secretaria da Mancomunidade de ConcellosGalegos do Camiño Francés. 

 

Cuarto.- Convocar ao Tribunal de Selección para a constitución do mesmo, o luns  día 10 de novembro de 2.014 ás 16:00 horas no salón de Plenos do Concello de Pedrafita do Cebreiro,  ás 16:30 horas tera lugar a  realización dunha proba  de carácter obrigatorio e eliminatorio consistente en responder 10 preguntas curtas, a desenvolver durante un tempo de 30 minutos, convocando así mesmoaos aspirantes admitidos. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso selectivo.

 

Quinto.- Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Anuncios e na páxina web.

 

Sexto.- Dese conta ao pleno da corporación.

 

Sétimo.- Contra este acto resolutorio procede recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o ditou no prazodun mes ou, directamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, computándose tales prazos a partir do día seguinteao da publicación, sen prexuízo de que os interesados podan exercitarcalqueraoutro que estimen oportuno. No caso de interpoñer recurso de reposición, non se poda interpoñer recurso contencioso administrativo ata que sexaresolto expresamente ou se producira a desestimación presunta do recurso interposto.

 

 

Así o manda e asina o alcalde- presidente do Concello de Pedrafita do Cebreiro, en Pedrafita do Cebreiro a20 de outubro de 2014 , do que eu, como Secretaria, dou fe.

 

 

                                                                       Diante miña,

 

OPresidente                                                   A secretaria -Interventora

 

 

Asdo.: José Luis Raposo Magdalena                  Asdo.: Maria García Ferro